Stypendia

Student GOZ nigdy nie jest sam - zawsze może liczyć na docenienie i wsparcie!

Studenci Kierunku mogą otrzymać nagrody za dobre wyniki w nauce oraz pomoc materialną. Mogą to być stypendia rektora i stypendia ministra. Może to być również pomoc materialna dla niepełnosprawnych i doraźna pomoc udzielana w trudnych sytuacjach życiowych. 

Image by Thought Catalog
tlo_male_2-770.jpg

Stypendium projakościowe

Stypendium dla najlepszych studentów pochodzących z krajów spoza UE i studiujących na pierwszym semestrze
Łączna kwota stypendium wynosi 21 000 zł i jest wypłacana w 3 ratach po każdej zakończonej sesji egzaminacyjnej na uczelni.


Terminy nadsyłania zgłoszeń: 31 marca lub 31 października

Kampus uczelni

Stypendium Rektora

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów uzależniona jest od pozycji studenta na liście rankingowej:

  • studenci kategorii I otrzymują 800 zł miesięcznie,

  • studenci kategorii II otrzymują 650 zł miesięcznie,

  • studenci kategorii III otrzymują 500 zł miesięcznie.

Pomocna dłoń

Stypendium socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza
1 051,70 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 

Przybywam do pracy

Stypendium ministra

Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. 

Osoba o kulach

Stypendium dla niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Pomocna dłoń

Zapomoga

Student może otrzymać zapomogę losową dwa razy w roku w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną.

Kwota zapomogi losowej uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.