Próbki palet kolorów

PoliGOZ
Kampus Obiegu Zamkniętego

kampus obiegu zamkniętego PoliGOZ.jpg

W ramach jednego z modułów obieralnych w odpowiedzi na potrzebę zastąpienia nieefektywnego systemu gospodarki odpadami na obszarze kampusu Politechniki Śląskiej przygotowano zestaw usprawnień tego systemu. Umożliwiał on zarówno zredukowanie kosztów gospodarki odpadami na terenie kampusu, poprawę poziomów segregacji odpadów wdrożenie innowacyjnej idei gospodarki o obiegu zamkniętym na uczelni. Zaprojektowany przez studentów GOZ system charakteryzował się przejrzystością, prostotą, a także pozwalał na ograniczenie wydatków związanych z wywozem, jak i generowaną ilością oraz jakością odpadów. Istotnym jego aspektem było również przedstawienie innowacyjnych działań zaproponowanych przez studentów oraz poszerzenie wiedzy mieszkańców domów studenckich.


W ramach projektu zaproponowano szereg rozwiązań problemów aktualnego, nieefektywnego systemu gospodarki odpadami na obszarze kampusu Politechniki Śląskiej. Do opracowania rozwiązań posłużono się informacjami uzyskanymi od administratora obiektów kampusu oraz w wyniku ankietyzacji studentów mieszkających w akademikach Uczelni. By osiągnąć zamierzone cele zebrano informacje dotyczące kosztów i funkcjonowania obecnego systemu gospodarowania odpadami, organizacji przestrzeni wewnątrz każdego z domów studenckich, ilości mieszkańców poszczególnych budynków, możliwości stworzenia sposobów motywacji studentów do sprawnego korzystania z nowego systemu, możliwości zaprojektowania systemów monitoringu i kontroli wyrzucania odpadów przez mieszkańców DS, kosztów działań związanych z zastosowaniem nowych metod zagospodarowania odpadów, możliwości popularyzacji wiedzy związanej z odpowiednim recyklingiem oraz zarządzaniem wytwarzanymi frakcjami odpadów. Każdym z wyżej wymienionych aspektów zajmowała się dwu lub trzyosobowa grupa studentów GOZ, a nad odpowiednią organizacją pracy oraz terminowością wykonywania poszczególnych zadań czuwał project manager.

 

Rezultatem działań podejmowanych przez studentów był nowy, kompleksowy system gospodarki odpadami na terenie domów studenckich zebrany w szesnastu wersjach kosztowych, obejmujących zarówno kwestie różnej jakości i ilości infrastruktury, odpowiedniego dostępu do informacji związanych z samym projektem jak i recyklingiem, a także elementy motywujące mieszkańców akademików do dbania o odpowiednią segregację generowanych odpadów. Wyniki pracy studentów przedstawione zostały władzom uczelni.

 

Dzięki wzięciu udziału w projekcje studenci mieli szansę podjąć wyzwanie jakim było stworzenie od podstaw stworzyć prosty i przejrzysty system gospodarki odpadami zgodny z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Działając wspólnie jako zespół rozwinęli umiejętności przywódcze, pracy w grupie, organizacji pracy swojej oraz zespołów, cierpliwości oraz elastyczności. Dzięki przeprowadzeniu ankiety poznali główne problemy związane z gospodarką odpadami w środowisku studenckim, oczekiwania i stan wiedzy studentów związane z obecną gospodarką odpadami. Dzięki przeprowadzeniu analizy kosztów inwestycji w 16 wariantach, a także przygotowaniu plakatów informacyjnych i nawiązaniu współpracy z  firmami zewnętrznymi wykorzystali wiedzę zdobytą podczas zajęć w ujęciu praktycznym. 
 

Memy promujące segregację odpadów