Studia z przyszłością

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Decydującym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową Programu „Studia z Przyszłością” jest jakość programu kształcenia.

Eksperci badają m.in. czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, wzmacniających ich pozycję na polskim i europejskim rynku pracy. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce.

Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów:

  • wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i  wysoką jakością realizowanego programu studiów,

  • jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,

  • jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców,

  • wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia,

  • zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów uczenia się o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy,

  • wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

 

W roku 2019 kierunek Gospodarka Obiegu Zamkniętego uzyskał ceryfikat Studia z Przyszłością!

Augmented Reality Okulary
csc8y0h4arkmaawkpvmax.jpg
ban1.jpg
baner-studia z przyszłością.jpg