ROK 4, SEM 7

Image by Roberto Sorin

Magazynowanie energii 

wykład 15 godzin, projekt 15 godzin

Wykład: 

 • Podstawowe klasyfikacje źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz klasyfikacje źródeł ciepła oraz ich potencjał w zakresie pokrywania zapotrzebowania w systemach.

 • Struktura oraz zasady funkcjonowania systemu energetycznego oraz systemów ciepłowniczych oraz sposoby ich regulacji.

 • Wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetyczne kraju oraz scharakteryzowane zostaną mechanizmy rynkowe umożliwiające zapewnienie takiego bezpieczeństwa.

 • Metody oraz technologie magazynowania energii elektrycznej (metody mechaniczne, elektrochemiczne, elektryczne) oraz ciepła (pojemnościowe, zmiennofazowe, chemiczne).

 • Podstawowe procesy jednostkowe identyfikowane w ramach technologii magazynowania energii.

 • Systemy magazynowania energii o wybranych strukturach technologicznych.

 • Podstawowe wskaźniki oceny technicznej dla systemów magazynowania.

 • Aspekty ekonomiczne – koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne

 • Analizy przypadków dla wybranych systemów integrujących źródła wytwórcze oraz systemy magazynowania energii.


Projekt:
Wykonanie projektu dla systemu integrującego system źródeł wytwórczych oraz system magazynowania energii. Realizacja projektu wymagała będzie zaplanowania dwóch wariantów systemu magazynowania (w tym ich optymalizacji) oraz przeprowadzenia obliczeń symulacyjnych dla rocznego cyklu współpracy z określonymi źródłami wytwórczymi o znanych charakterystykach. Dla systemów magazynowania przeprowadzona zostanie analiza termodynamiczna mająca na celu określenie podstawowych wskaźników oceny technicznej, a w tym sprawności magazynowania energii.    
 

Struktura drewna

Aktualne trendy w GOZ

wykład 30 godzin


Wykład: 

 • Czynniki wpływające na zmiany w gospodarce (straty ekonomiczne i strukturalne, ryzyko cenowe, urbanizacja, ryzyko niedoboru dostaw, degradacja systemów naturalnych, ekspansja alternatywnych modeli biznesowych),

 • Perspektywy obiegu zamkniętego (schemat RESOLVE, kreacja wartości),

 • Nowe możliwości ekonomiczne w GOZ,

 • Nowe modele biznesowe w GOZ,

 • System społeczno-gospodarczy w GOZ

 • Przykłady rozwiązań politycznych i biznesowych w gospodarce światowej,

 • Przykłady rozwiązań i wdrożeń GOZ w warunkach polskich.
   

Głośnik żeński

Prezentacje i wystąpienia publiczne

 

Wykład 15 godzin, projekt 30 godzin

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób prawidłowy i efektywny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Ponadto będą mieli możliwość testować te umiejętności w praktyce oraz oceniać wystąpienia własne i innych.

wykład

Seminarium specjalnościowe

seminarium 30 godzin


Seminarium specjalnościowe ma być wprowadzeniem do projektowania i zaznajomić studentów realizujących projekt inżynierski z podstawowymi zasadami projektowania i korzystaniem z literatury technicznej oraz niezbędnych aktów prawnych. W ramach seminarium przedstawione zostaną również zasady oceny projektu inżynierskiego i przeprowadzania egzaminu inżynierskiego.