ROK 3, SEM 6

Giełda Papierów Wartościowych

Efektywność finansowa przedsięwzięć

wykład 30 godzin, projekt 30 godzin

 

Wykład: 

 • Podstawowe zasady rachunku dyskonta obejmującego zmianę wartości pieniądza w czasie.

 • Narzędzia do oceny efektywności ekonomicznej takie jak: wartość bieżąca netto (NPV), prosty oraz zdyskontowany czas zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPB) i (DPB) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).

 • Subsydiowanie efektywnych i proekologicznych technologii.

 • Podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa energetycznego, ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 • Narzędzia oceny efektywności ekonomicznej z oceną efektywności termodynamicznej.

 

Projekt: 
Wszystkie zaprezentowane metody i algorytmy będą zastosowane w projektach przygotowanych dla studentów. Opracowanie projektów z zakresu oceny termo-ekonomicznej w pełnym cyklu istnienia pozwoli na praktyczne zapoznanie się z wiedzą prezentowaną na wykładach. W ramach oceny problemy GOZ studenci będą wykorzystywali narzędzia z zakresu oceny efektywności ekonomicznej (rachunek dyskonta), oceny termo-ekologicznej oraz oceny termo-ekonomicznej. Podsumowaniem projektów będzie prezentacja.

zbiornik

Lokalne gospodarowanie wodą (przedmiot obieralny)

wykład 45, laboratorium 45 godzin

 

Wykład: 

 • Charakterystyka i klasy czystości wód powierzchniowych i podziemnych wraz z rozporządzeniami i normatywami w tym zakresie. 

 • Zabiegi w uzdatnianiu wody – stan przeszły (braki stosowanych technologii), teraźniejszy (stanu aktualny technologii i jej słabe punkty) i przyszłość (innowacyjne rozwiązania). 

 • Lokalne systemy ujmowania wód (ujęcia brzegowe i ujęcia studzienne).

 • Pozwolenia wodno-prawne i pozwolenia na budowę ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. 

 • Wtórne zanieczyszczenie wody. 

 • Systemy zagospodarowania wody deszczowej. 

 • Obiegi zamknięte w budynkach użyteczności publicznej. 

 • Nowoczesne metody usuwania żelaza i manganu z wody 

 • Systemy zmiękczania wody.


Laboratorium: 

 • Badania efektów filtracji wody przez różnego rodzaju złoża (piaskowe, zeolitowe, szklane).

 • Analiza przelewowych systemów uzdatniania wody na przykładzie modelowego laboratoryjnego układu przydomowej stacji uzdatniania wody.

 • Wyznaczenie warunków pracy i efektów uzdatniania wody z ujęcia powierzchniowego i podziemnego (7 stanowiskowe uzdatnianie wody).

 • Analiza efektów naświetlania wody promieniami UV w zależności od jakości wody. Reaktory porcjowe (lampy nisko- i średniociśnieniowe). 

 • Badania procesu odżelaziania i odmanganiania w układzie filtrów ze złożami katalitycznymi.

 • Zastosowanie procesów membranowych (MF i UF) w uzdatnianiu wody. Wyznaczanie parametrów pracy układu.

 • Analiza układu uzdatniania wody wspomaganego procesem fotolizy katalizowanej.

 • Wyznaczenie cech różnicujących układy do koagulacji wody objętościowej i powierzchniowej.

 • Analiza zastosowania sedymentacji do oczyszczania wód deszczowych.

 • Badania układu kationit-anionit do zmiękczania wody.

 • Badania efektów dezynfekcji chlorowej wody z zastosowaniem chloru gazowego, podchlorynu sodu i dwutlenku chloru.

 • Analiza efektów usuwania z wody smaku i zapachu z wykorzystaniem procesu ozonowania.

 • Badania efektów usuwania mikrozanieczyszczeń z wykorzystaniem procesu adsorpcji.

Climbing on Power Pole

Energetyka rozproszona i prosumencka

wykład 30 godzin, projekt 30 godzin

Wykład: 

 • Energetyka rozproszona i prosumencka - definicje, statystyki, ustawodawstwo,

 • Zrównoważona energetyka, energetyka prosumencka, smart grid (inteligentne sieci energetyczne), 

 • Produkcja energii elektrycznej i ciepła w układach rozproszonych – silniki, mikroturbiny, silniki Stirlinga, efekt termoelektryczny, ORC i inne rozwiązania;  paliwa wykorzystywane w energetyce rozproszonej,

 • Układy mikrokogeneracyjne dla energetyki prosumenckiej,

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w układach rozproszonych i prosumenckich (biomasy, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej)

 • Alternatywne sposoby produkcji energii elektrycznej i ciepła w układach rozproszonych, pompy ciepła, obiegi ORC, silnik Stirlinga,

 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie niekonwencjonalnych gazów w energetyce,

 • Magazynowanie ciepła i energii elektrycznej w układach rozproszonych i prosumenckich

 • Przypadki  szczególne rozwiązań układów kogeneracyjnych małych mocy


Projekt: 

 • Określanie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i chłód w układach małej mocy;

 • Obliczenia bilansowe dla poszczególnych maszyn i urządzeń wchodzących w skład układów rozproszonych i prosumenckich, dobór maszyn i urządzeń dla określonych wymagań, obliczanie podstawowych wskaźników efektywności energetycznej oraz wskaźników ekologicznych dla różnych układów energetycznych, obliczenia opłacalności ekonomicznej stosowania wybranych rozwiązań;

 • Programy wspomagające obliczenia i projektowanie układów energetyki rozproszonej i prosumenckiej.

Walking Pod rury gazowe

Energia z odpadów

wykład 15 godzin, laboratorium 15 godzin, projekt 30 godzin


Wykład: 

 • Energia z odpadów – wprowadzenie, znaczenie ekonomiczne i ekologiczne.

 •  Stechiometria spalania i bilans energii procesu spalania: zapotrzebowanie powietrza, skład spalin, sprawność energetyczna procesu spalania.

 •  Energia z odpadów- źródła pozyskiwania energii z odpadów:  spalanie/zgazowanie/piroliza/deponowanie odpadów/fermentacja/składowiska odpadów.

 • Skład i właściwości paliwowe odpadów: definicje paliwo, odpady, paliwo z odpadów, biopaliwo.

 • Urządzenia do realizacji procesów odzysku energii z odpadów: komory spalania/kotły/wymienniki ciepła…

 • Stężenie i emisja substancji w gazach, standardy emisyjne 

 • Powstawanie substancji szkodliwych w procesach termicznych i ich redukcja.

 • Paliwo z odpadów: parametry, wytwarzanie, możliwości współspalania.

 • Możliwości uznania odpadu za paliwo. 

 

Laboratorium:

 • Badanie wybranych wskaźników paliwowych odpadów (wartość opałowa/temperatura spalania i kalorymetryczna/udział substancji palnej-niepalnej/wyznaczanie udziału składników agresywnych spalin-3 godz.

 • Badanie temperatury zapłonu odpadów/ temperatur mięknięcia-topnienia-spiekania popiołu-3 godz.

 • Wyznaczanie wskaźników oceny ilościowej spalania odpadów na ruszcie (szybkość frontu reakcji/szybkość zapłonu i ubytku masy/obciążenie mechaniczne i cieplne rusztu-3 godz.

 • Piroliza i zgazowanie  odpadów stałych z ciągłym pomiarem składu gazów poprocesowych, czasu procesu oraz profilu temperaturowego złoża – 6 godz.

 

Projekt:
Projekt indywidualny instalacji zgazowania i spalania odpadów bądź pirolizy i spalania odpadów. Projekt zawiera: obliczenie parametrów procesu/podstawowych wymiarów geometrycznych węzła pirolizy  /zgazowania i spalania,  a także obliczenia wymiarów i o dobór konstrukcji wymiennika ciepła w wariancie spaliny/medium pośredniczące.

Engineer

Inżynieria reaktorów

wykład 30 godzin, ćwiczenia 15 godzin


Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanymi z optymalizacją parametrów pracy bioreaktorów oraz reaktorów chemicznych, doborem odpowiedniego reaktora do wymagań końcowych oraz bezpieczeństwem pracy bioreaktorów i reaktorów chemicznych w gospodarce obiegu zamkniętego.


Wykład: 

 • Wprowadzenie –  podstawowe pojęcia związane z inżynierią reaktorów (biologicznych i chemicznych),

 • Rola procesów reaktorowych (biologicznych i chemicznych) w gospodarce obiegu zamkniętego, wybrane aspekty projektowania reaktorów, 

 • Kinetyka procesów (reakcji) biochemicznych.

 • Kinetyka procesów (reakcji) chemicznych;

 • Reaktory ciągłe i okresowe (przepływowe, porcjowe);

 • Bioreaktory pełnego wymieszania, z immobilizowaną i osiadłą biomasą, 

 • Bioreaktory tlenowe i beztlenowe oraz ich rola w pozyskiwaniu surowców ze strumieni odpadowych;

 • Wybrane reaktory chemiczne i fotochemiczne i ich znaczenie w odzysku wody na cele użytkowe;

 • Bezpieczeństwo pracy bioreaktorów i  reaktorów chemicznych.

 

Ćwiczenia:

 • Obliczenia związane z wyznaczaniem parametrów kinetycznych reakcji biochemicznych;

 • Obliczenia związane z wyznaczeniem parametrów kinetycznych reakcji chemicznych;

 • Wyznaczanie wydajności kwantowej prostego procesu fotochemicznego;

 • Wyznaczanie czasu kontaktu w bioreaktorach pełnego wymieszania;

 • Wyznaczanie stopnia przemiany w reaktorach różnych typów.

Wiatraki

Odnawialne źródła energii

wykład 30 godzin, laboratorium 15 godzin, projekt 15 godzin

Wykład: 

 • Systematyka energii odnawialnej, znaczenie dla bilansu energetycznego kraju i świata.

 • Uwarunkowania prawne i mechanizmy wspierania.

 • Biomasa stała, ciekła i gazowa – systematyka, możliwości i kierunki wykorzystania, przetwórstwo i własności biomasy, uprawy energetyczne, przykłady systemów wykorzystujących biomasę, współspalanie, zgazowanie, piroliza.

 • Energia wody – elektrownie wodne – systematyka, stan wykorzystania i perspektywy, zasada działania, typy turbin wodnych, moc i sprawność elektrowni wodnej.

 • Energia wiatru – zasoby, rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i w świecie, moc, sprawność i budowa turbin wiatrowych.

 • Słońce jako źródło energii – kierunki wykorzystania - słoneczne systemy grzewcze, kolektory słoneczne, elektrownie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.

 • Energia geotermalna – zasoby, wykorzystanie – metody i stan obecny, podstawy pomp ciepła.

 • Ekonomika i skutki ekologiczne wykorzystania źródeł odnawialnych – porównanie źródeł konwencjonalnych i odnawialnych również w pełnym cyklu życia, koszty zewnętrzne, tendencje rozwoju.

 

Laboratorium: 

 • Wyznaczanie produkcji energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej – ocena wybranych parametrów pracy (nasłonecznienie, kąt nachylenia, azymut, system śledzący, temperatura). 

 • Wyznaczanie produkcji energii elektrycznej w turbinie wiatrowej – ocena wybranych parametrów pracy (prędkość wiatru, rozkład Weibulla, krzywa mocy). 

 • Analiza efektywności pracy instalacji kolektorów słonecznych – ocena wybranych parametrów (nasłonecznienie, usytuowanie kolektorów).

 • Badania podstawowych własności paliw z biomasy (stała spalania, temperatura zapłonu i palenia, lepkość, gęstość i napięcie powierzchniowe biopaliw).
   

Projekt: 
Opracowanie na temat możliwości wykorzystania wybranych źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Opracowanie oprócz krótkiego przeglądu literaturowego obejmuje studium przypadku, analizę energetyczną, ekonomiczną i ekologiczną planowanego przedsięwzięcia. Do obliczeń planuje się wykorzystanie wybranych narzędzi symulacyjnych. Wyniki analiz należało będzie przedstawić w formie prezentacji zakończonej dyskusją na forum grupy.

Modern Apartment Building

Gospodarka energią w budynkach (przedmiot obieralny)

wykład 15 godzin, projekt 30 godzin


Wykład: 

 • Wymagania ochrony cieplnej budynków na tle wymagań unijnych.

 • Potrzeby energetyczne budynków.

 • Źródła energii dla systemów wyposażenia technicznego budynków.

 • Odzysk ciepła i chłodu w instalacjach.

 • Możliwości zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

 • Zielone budownictwo i certyfikacja ekologiczna.

 • Przykłady realizacji budynków energooszczędnych, pasywnych i zielonych w Polsce i na świecie. 

 

Projekt: 

 • Obliczanie zapotrzebowania na energię zadanego budynku, dobór różnych możliwych źródeł energii dla budynku

 • Analiza energetyczna i ekologiczna różnych wariantowych rozwiązań.