ROK 1, SEM 1

Projekcja Ziemi

Światowe zasoby surowcowe

wykład 15 godzin

 

Wykład:

 • Podstawowe poznanie zasobów surowcowych energetycznych i nieenergetycznych w skali lokalnej i globalnej.

 • Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z energetyką rozproszoną, systemami prosumenckimi.

 • Wstępne rozeznanie rynku OZE/URE.

 • Rozpoznanie rynku surowców wtórnych - skąd i jak pozyskać surowce wtórne?

 • Poznanie możliwościami funkcjonowania rynku towarów używanych - przykłady.

Wahadło Newtona ' s

Fizyka

wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin

 

Wykład:

 • Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej.

 • Kinematyka i dynamika ruchu punktu materialnego. Zasady dynamiki ruchu postępowego.

 • Dynamika ruchu po okręgu. Ruch obrotowy. Dynamika ruchu obrotowego. Transformacja współrzędnych między układami odniesienia. Dynamika w nieinercjalnych układach odniesienia.

 • Termodynamika i fizyka statystyczna.

 • Podstawowe założenia teorii gazu doskonałego. Równanie stanu gazu doskonałego. Temperatura gazu i zerowa zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna układu. Ciepło właściwe gazu doskonałego. Zasada ekwipartycji energii. Rozkład Boltzmanna prędkości cząsteczek gazu doskonałego. Wzór barometryczny.

 • Zjawiska transportu w gazach rozrzedzonych: dyfuzja, przewodnictwo cieplne, lepkość.

 • Podstawowe prawa elektrodynamiki i magnetyzmu.

 • Elektrodynamika (Równania Maxwella, Prawo Gaussa, Prawo Ampera). Ruch ładunków w polu elektromagnetycznym. Akceleratory, spektrometry mas. Zjawisko Halla. Prawo Faradaya. Indukcja elektromagnetyczna. Silniki i prądnice. Równanie falowe pola elektromagnetycznego.

 • Podstawy mechaniki kwantowej i budowy materii.

 • Promieniowanie termiczne i rozkład widmowy energii promieniowania termicznego. Prawo Stefana-Boltzmanna. Hipoteza kwantowa i wzór Plancka. Foton jako kwant energii fali elektromagnetycznej. Budowa atomu wg teorii Bohra. Mechanika kwantowa. Równanie Schroedingera.

 

Ćwiczenia

Rozwiązywanie prostych problemów i zadań rachunkowych z zakresu objętego wykładem.

Klasa chemiczna

Chemia

wykład 30 godzin, ćwiczenia 15 godzin

 

Wykład: Wykład obejmuje zagadnienia chemii ogólnej z elementami chemii nieorganicznej i podstawami chemii organicznej. Przedstawiony materiał m.in. pozwoli znaleźć odpowiedzi na pytania: jak zbudowane są atomy różnych pierwiastków, dlaczego pierwiastki różnią się między sobą, jaki jest związek między właściwościami pierwiastka i jego miejscem w układzie okresowym, dlaczego atomy pierwiastków łączą się w związki chemiczne i czym się różnią poszczególne rodzaje wiązań, jakie cechy charakteryzują różne stany skupienia, jakie podstawowe prawa opisują roztwory ciekłe, z jaką szybkością zachodzą przemiany chemiczne, jakie zjawiska i reakcje zachodzą w roztworach elektrolitów, co dzieje się po zanurzeniu metali do roztworów elektrolitów, w jaki sposób tworzy się nazwy podstawowych rodzajów związków organicznych oraz jakie cechy i reakcje charakteryzują te związki.

Ćwiczenia: Zajęcia polegają na analizie i rozwiązywaniu problemów w zakresie podstawowych obliczeń chemicznych, obejmujących następujące zagadnienia: podstawowe pojęcia i prawa chemiczne (masa atomowa i cząsteczkowa, jednostka masy atomowej, mol, masa molowa, prawo zachowania masy), stechiometria., stężenia roztworów (stężenie procentowe, ppm, ppb, molowe, ułamki molowe), obliczenia związane z gazowym stanem materii, iloczyn jonowy wody, pH, pOH.

Skończona sprawa

Podstawy ekonomii i prowadzenia biznesu

wykład 30 godzin

 

Wykład:

 • Podstawowe zagadnienia, m.in.: popyt, podaż, rynek, krzywa popytu, czynniki wpływające na popyt i podaż, konkurencja, cena, konsumpcja, marketing;

 • Podstawowe zagadnienia, m.in.: usługi, produkcja, rolnictwo, przychody, koszty, inwestycje, pracownik, pracodawca, bezrobocie, płynność finansowa, dźwignia finansowa, zysk;

 • Podstawowe informacje o systemie bankowym, kreacja pieniądza przez banki, funkcje pieniądza, stopy procentowe;

 • Inflacja, jej przyczyny i skutki, miary inflacji oraz wpływ inflacji na procesy gospodarcze;

 • Makro i mikroekonomiczne przyczyny i skutki ryzyka gospodarczego;

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;

 • Podstawowe informacje o systemie podatkowy w Polsce;

 • Rachunkowość zarządcza, finansowa i podatkowa, księgowość, rodzaje sprawozdań finansowych;

 • Źródła finansowania własnego i obcego w działalności gospodarczej oraz określanie kosztu wybranych form finansowania;

 • Biznesplan – cele sporządzania, struktura, zakres informacji;

 • Aspekty ekonomiczne ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

W ramach części zajęć wykorzystany zostanie „Model FAQ” (często zadawanych pytań) oraz metoda „Stymulowania pytań”, a także „Debata OKSFORDZKA”.

Inżynier patrzący na plan na miejscu

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

wykład 15 godzin

 

Wykład:

 • Podstawowe zagadnienia ergonomii oraz ergonomicznego kształtowania środowiska pracy, również w zakresie osób starszych i niepełnosprawnych.

 • Przewidywanie zmian fizjologicznych oraz obciążenia organizmu pracą.

 • Ochrony osobiste stosowane w środowisku pracy.

 • Prawna ochrona pracy.

 • Zagrożenia i profilaktyka zagrożeń.

 • Podstawowa wiedza o wpadkach i chorobach zawodowych.

 • Ryzyko zawodowe i ocena zagrożeń w stanowisku pracy.