Cement

Cyrkularny beton

Płytka betonowa
Betonowy fundament

Chociaż beton jest bardzo wszechstronny, jego produkcja powoduje znaczne szkody dla środowiska. Kruszywo jest głównym składnikiem betonu, zajmującym ponad 70% betonowej matrycy. Najbardziej wszechstronne kruszywa stosowane w produkcji betonu pochodzą z zasobów naturalnych. W związku z tym wyczerpywanie się zasobów naturalnych jest prawie nieuniknione. Znalezienie alternatywnych materiałów w celu zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych stało się w tym miejscu nadrzędnym zadaniem w celu ochrony zasobów naturalnych i zapobiegania degradację środowiska. Ponowne wykorzystanie odpadów w betonie jako naturalnego zamiennika kruszywa jest niezbędnym rozwiązaniem dla ochrony środowiska i zapobiegania wyczerpywaniu się zasobów naturalnych.
W związku z powyższym zrealizowaliśmy dwa interdyscyplinarne projekty w celu zbadanie możliwości zastąpienie surowców naturalnych surowcami wtórnymi w postaci odpadów przemysłowych i komunalnych. 

 

Projekt 1: Weryfikacja przydatności kruszywa produkowanego z odpadów hutniczych do produkcji betonu wraz z analizą LCA. 

Projekt 2: Ocena możliwości stosowania odpadów typu PET jako dodatku do betonu w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym
Projekt był realizowany z udziałem studentów z wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki wraz ze studentami z Wydziału Budownictwa oraz z studentami z Wydziału Elektrycznego. Celem nadrzędnym projektu było wykorzystanie odpadów typu PET do zmniejszenia negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na środowiska oraz zużycie surowców naturalnych zgodnie z koncepcją Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Aby określić wytrzymałość betonu zmodyfikowanego odpadami typu PET, badano próbki metodą spektroskopii impedancyjnej. Na podstawienie otrzymanych charakterystyk Nyquista poszukiwano w przebiegu charakterystyk powtarzalnych zmian w zależności od badanych próbek. W ramach projektu wykonano badania parametrów impedancyjnych przygotowanych próbek. Wyniki diagnostyki impedancyjnej (tzw. widma impedancyjne) podlegały analizie za pomocą oprogramowania typu „open source” tj. np. HP Vee czy Octave. Dodatkowo w ramach projektu przebadana trwałość konstrukcji jak również przenikalności chlorków co pozwoli na wyciągnięcie wniosków odnośnie relacji pomiędzy parametrami impedancyjnymi i kształtem widma a parametrami mechanicznymi i trwałościowymi wytworzonych konstrukcji betonowych. Wyniki badań pokazały, że zastąpienie kruszywa naturalnego odpadem typu poprawiał właściwości fizyczne betonu. Wyniki z badań zostały publikowane w ramach konferencji EPAE 2020