Czym jest GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Każdy Europejczyk zużywa rocznie średnio 14 ton surowców. I co roku produkuje 5 ton odpadów. Odpady te, produkty i materiały mogłyby być ponownie wykorzystane, naprawione czy przetworzone. To podstawa gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem jest odejście o modelu liniowego, który był modelem dominującym od czasu rewolucji przemysłowej. Surowce, projekt, produkcja lub regeneracja, dystrybucja, konsumpcja, użycie, ponowne użycie lub naprawa, zbiórka - śladowe odpady opuszczają cykl - i przetwarzanie tego, co może zostać przetworzone, aby umieścić te surowce na początku tego nowego, niekończącego się cyklu.

GOZ jest wyzwaniem dla inżynierów - ale ogromną szansą na czystszy rozwój!

Makrokierunek dla planety
Zagadnienia poruszane w zakresie koncepcji cyrkularnego systemu gospodarczego (GOZ), są ściśle związane z podstawami dziedzin takich nauk jak m.in. energetyka, materiałoznawstwo, mikrobiologia, chemia, ekonomia czy gospodarowanie odpadami i wieloma innymi.

Po zakończonym cyklu studiów Gospodarki Obiegu Zamkniętego absolwenci otrzymują interdyscyplinarne wykształcenie techniczne, pozwalające kontynuować swoje naukowe zainteresowania w bardziej ukierunkowany sposób, poznawszy jakie oblicze GOZu przemawia do nich najbardziej. 

Zrównoważona produkcja przemysłowa
Idea zrównoważonej produkcji bazuje nie tylko na zmniejszaniu ilości surowców zużywanych na jednostkę produkowanych dóbr, ale także zakłada zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko samych procesów produkcyjnych, np. na drodze redukcji emisji gazów cieplarnianych, czy wytwarzanych odpadów


Zrównoważona konsumpcja        
Jeśli nie zaczniemy od siebie samych, to za wiele nie zdziałamy!
Kluczem do sukcesu, aby ”zamknąć obieg” jest stała edukacja, jak i świadomy dobór tego co jemy, w co się ubieramy, lub w jaki sposób przemieszczamy się z punktu A do punktu B. Edukacja w zakresie postępowania z ewentualnymi odpadami – segregacji, edukacja o zasobach w świecie, świadomość, że zdecydowana większość z której korzystamy na co dzień jest nieodnawialna, i jak w związku z tym nie powinniśmy zużywać więcej niż trzeba. 

Biogospodarka
Obszary aplikacji GOZu możemy podzielić na dwa cykle - cykl technologiczny odnoszący się do zawracania surowców, materiałów czy energii, oraz cykl biologiczny, czyli biogospodarkę o obiegu zamkniętym, w którym to związany z zarządzaniem zasobami odnawialnymi w ujęciu ich przetwarzania, produkcji dóbr i ich sprzedaży oraz gospodarowanie bioodpadami.
Wg. danych GUSu  - w 2017 roku powierzchnia użytków rolnych w Polsce wyniosła ok. 47% powierzchni całego kraju, co oznacza, że szeroko pojęta biogospodarka jest bardzo istotnym elementem gospodarki. 


Nowe modele biznesowe
Gospodarka Obiegu Zamkniętego obok szansy dla naszej planety to również możliwość wypełnienia luk w dopiero co rozwijającym się rynku. Współpraca nie tylko między konsumentami i producentami, ale także wśród producentów między sobą, jak i między przedsiębiorcami, naukowcami i sektorem publicznym - stanowi nowy element modeli biznesowych, który jest kluczowy dla powodzenia transformacji w kierunku GOZ. 


Wdrażanie, monitorowanie i finansowanie GOZ
Koncepcja GOZ jest solidnie ugruntowana w dokumentach strategicznych kraju, w tym w SOR, projekcie Strategii Produktywności i projekcie Polityki Ekologicznej Państwa. Stosując podstawę polityki rozwoju kraju, dokumenty te są i będą w przyszłości punktem referencyjnym dla ukierunkowaniu systemu wsparcia w obszarze GOZ.
 

pisania dokumentów

GOZ w UE do 2050 

Zgodnie z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. zawartym w Zielonym Ładzie, Komisja Europejska zaproponowała w marcu 2020 r. nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, koncentrujący się na zapobieganiu powstawaniu odpadów i gospodarowaniu nimi oraz mający na celu pobudzenie wzrostu, konkurencyjności i globalnego przywództwa UE w tym zakresie.

Image by Austin Distel

Korzyści z GOZ

Zapobieganie powstawaniu odpadów, ekoprojekt, ponowne użycie i tym podobne działania mogą przynieść przedsiębiorstwom w UE oszczędności, prowadząc jednocześnie do ograniczenia całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych. Obecnie produkcja materiałów, których używamy na co dzień, odpowiada za 45% emisji CO2.

Dziewczyny niosące kosz na śmieci

Recycling

W 2018 r. UE określiła nowe, ambitne cele w zakresie recyklingu, odpadów opakowaniowych i odpadów trafiających na wysypiska. Nowe przepisy mają wspierać przejście do bardziej zrównoważonego modelu, znanego jako gospodarki o obiegu zamkniętym.